• ព្រះខ្ញុំសូមអង្វរអ្នកអំពីអ្នកដែលត្រូវបានប៉ះពាល់នឹងភាពភ័យរន្ធត់នៃសង្គ្រាមនិងគ្រោះថ្នាក់ខាងវិញ្ញាណនៃជីវិតទាហានឬទ័ព។ ផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវជំនឿដ៏រឹងមាំមួយដែលគ្មានការគោរពមនុស្សណាដែលអាចនាំពួកគេឱ្យបដិសេធវាហើយមិនភ័យខ្លាចដែលមិនធ្លាប់អនុវត្តវា។

  •