• ព្រះយើងដាក់ការភ័យខ្លាចរបស់យើងនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកយើងសុំឱ្យអ្នកស្ដារឡើងវិញនូវអ្នកបំរើរបស់អ្នកដើម្បីសុខភាពម្តងទៀតសម្រាលការព្រួយបារម្ភនិងទុក្ខព្រួយរបស់យើងជាមួយសេចក្ដីស្រឡាញ់ដ៏ទន់ភ្លន់របស់អ្នកហើយផ្តល់ឱ្យយើងនូវព្រះគុណនិងកម្លាំងដើម្បីទទួលយកបន្ទុកនេះ។

  •