• Perëndia, ne i vendosim shqetësimet tona në duart tona, kërkojmë që ti ta rivendosësh shërbyesin tënd përsëri në shëndet, të lehtësosh shqetësimet dhe dhimbjet tona me dashurinë tënde të butë dhe na jep hirin dhe forcën për ta pranuar këtë barrë.

  •