• ពេលខ្ញុំភ្ញាក់ពីដំណេកនៅព្រឹកនេះខ្ញុំស្រលាញ់អ្នកខ្ញុំអរគុណនិងសរសើរអ្នកចំពោះអំណោយជាច្រើនដែលអ្នកបានផ្តល់ដល់ខ្ញុំហើយដោយមានជំនឿរឹងមាំនិងជំនឿទុកចិត្តកុមារខ្ញុំដឹងថាអ្នកនឹងការពារខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះពីគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់។ អ្វីដែលមករកខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ។

  •