• Magbigay ng karunungan at kaunawaan sa lahat ng iyong mga anak habang naglalakbay kami sa nasasayang mundo na ito, at nawa ang iyong kapayapaan na pumasa sa pag-unawa ay magbubunga ng mga puso at isipan ng lahat ng Kristiyano - at tulungan kaming lahat na ibahagi ang mabuting balita ng maluwalhating ebanghelyo ng biyaya ... sa lahat ng naghahanap ng isang 'kapayapaan' na nagmumula lamang sa Inyo, sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo.

  •