• ព្រះជាម្ចាស់អើយសូមប្រទានឱ្យទូលបង្គំមានចិត្តទូលបង្គំគ្រប់ ៗ គ្នាដោយព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណានិងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ។ សូមដោះលែងខ្ញុំពីការនិយាយការពារការខឹងនិងការនិយាយមិនល្អ។ សូមរក្សាខ្ញុំពីការពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណដោយពាក្យរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំបានតាំងចិត្ដមិនឱ្យធ្វើបាបនឹងពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំអាចទ្រទ្រង់ការរួបរួមគ្នាជាដាច់ខាតជាមួយទ្រង់

  •