• Diyos, maglagay ng bantay sa aking mga labi at tulungan akong magsalita lamang ng mga salita na nakalulugod sa Inyo. Palayain ako mula sa nagtatanggol, galit, at hangal na pananalita. Panatilihin sa akin ang pagsusubo ng Espiritu sa aking mga salita. Itinakda ko ang aking puso na huwag magkasala sa pamamagitan ng aking pananalita, upang mapasustinahin ko ang walang-patid na pakikipag-ugnayan sa Iyo

  •