• Perëndia, vër një roje mbi buzët e mia dhe më ndihmo të flas vetëm fjalë që janë të këndshme për Ty. Më lironi nga fjalimi mbrojtës, i zemëruar dhe i marrë. Më mbro nga shuarja e Shpirtit me fjalët e mia. Unë e vura zemrën time që të mos mëkatojë me fjalën time, që unë të mund të mbaj një bashkësi të pandërprerë me Ty

  •