• Thượng đế kính yêu, khi chúng con phải đối mặt với cám dỗ để phạm tội, xin hãy giúp chúng con tránh xa, và giúp cho chúng con nhận biết được là cuộc sống của chúng con sẽ phải trả giá như thế nào về tội lỗi mình làm.

  •