• ស្រឡាញ់ព្រះនៅពេលយើងប្រឈមមុខនឹងការល្បួងឱ្យធ្វើអំពើបាបសូមជួយយើងឱ្យដើរចេញហើយចងចាំពីរបៀបដែលអំពើបាបប៉ះពាល់ដល់ជីវិតយើង។

  •