• Ama, alam mo ang mga lugar kung saan ang mga bata ay mahina. Ihugis ang mga ito sa taong ito sa mga paraan na maaari lamang mapakita ang iyong kapangyarihan na nagtatrabaho sa loob at paligid ng mga ito. Iyong protektahan ang lahat ng mga bata, panatilihing ligtas ang mga ito mula sa pinsala at tulungan silang lumago sa biyaya, at pagpapalain sa Inyong paningin. Amen.

  •   

      

  • Father, you know the areas where children are weak. Shape them this year in ways that could only reflect Your power working in and around them.You will protect all children, keep them safe from harm and help them grow in grace, and be blessing in Your sight. Amen.

  •