Đạo Tin Lành

Đạo Tin Lành

 • Chúa ơi, hãy làm tăng sự mạnh mẽ trong trái tim của con với sự bình an siêu nhiên trong những khu vực mà con cảm thấy bị từ chối, sợ hãi và lo lắng, hãy làm tăng sự mạnh mẽ trong tâm trí của con rằng con có thể vượt qua tất cả sự hỗn loạn, lúng túng, và do dự.

 •   

    

 • Thơ Thánh Kinh Chuyển Thể - Cựu Ước

  Bài 005:

  THIẾT LẬP LỄ HÔN NHÂN
  (Sáng - Thế Ký chương 2: câu 18-25)

  18 Đây lời phán của Cha Thiên Thượng
  Chúa bảo rằng tăng trưởng thể nào
  Một mình người sống tốt sao
  Ta làm thêm nữa đặt vào cạnh ngươi.

  19 Từ nơi đất Chúa Trời xoay nắn
  Lũ thú đồng cùng vạn chim muông
  Vì yêu Ngài những bế bồng
  Đặt bên chàng ấy ngỏ trông có bền.

  20 A-đam đặt rõ tên cho chúng
  Chỉ mỗi người vui cũng một bề
  21 Yêu người Chúa khiến ngủ mê
  Xương sườn lấy một lấp dề thịt lên.

  22 Ngài đem nữ cạnh bên chàng dõi
  23 Lúc bấy giờ người gọi Nữ phần
  Bởi chưng cô ấy hóa thân
  Từ xương chàng cả nàng cần thịt ta.

  24 Vì điều đó đậm đà tình nghĩa
  Khiến nữ nam hai phía sánh đôi
  Hai người kết ước trọn đời
  Lìa cha, lìa mẹ giao bôi một lòng.

  25 Ban sơ ấy họ thong dong lắm
  Chẳng thẹn thùng trên dặm lối đi
  Trần truồng nào biết hổ gì
  Bởi chưng tội lỗi lấy chi dự phần.

  Nguyên Thương

 •   

    

 • Thơ Thánh Kinh Chuyển Thể - Cựu Ước

  Bài 004:

  CẢNH VƯỜN Ê-ĐEN
  (Sáng - Thế Ký chương 2: câu 8-17)

  8 Rồi Thiên Chúa lập vườn trên đất
  Phía hướng đông Ngài đặt người vào
  9 Ê-đen cảnh đẹp xiết bao
  Nghìn cây vạn trái ngọt ngào bên sông.

  Trung phần cảnh Chúa trồng hai thứ
  Thiện - Ác cây cùng Sự Sống cây
  10 Sông kia chảy khắp nơi này
  Chia thành bốn ngả tích hay kể rằng.

  11 Bi-sôn ngả chảy băng qua xứ
  Ha-vi-la nơi trữ lắm vàng
  12 Nhũ hương, bích ngọc cao sang
  Vàng cao thượng hạng thuộc hàng hiếm hoi.

  13 Ghi-hôn ngả chảy bồi qua xứ
  Thuộc Cu-sơ Kinh sử bảo nhì
  14 Sông ba đổ A-si-ri
  Hê-đi-ke ấy trị vì phía đông.

  Ơ-phơ-rát rõ lòng sông ấy
  15 Những sự đây đều cậy Chúa Trời
  Yêu người Chúa đặt giữa nơi
  Ê-đen phước hạnh cảnh đời thái an.

  16 Rồi Ngài dạy những răn người nhớ
  Trái được ăn nhưng chớ tự tung
  17 Cây hay thiện, ác đừng dùng
  Ăn vào sẽ chết giữ khung luật này.

  Nguyên Thương

 •   

    

 • Thơ Thánh Kinh Chuyển Thể - Cựu Ước

  Bài 003:

  THIẾT LẬP NGÀY THỨ BẢY NÊN NGÀY THÁNH
  (Sáng - Thế Ký chương 2: câu 1-7)

  1 Trời và đất với muôn muôn vật
  Đã được Ngài hoàn tất cả rồi
  2 Song ngày thứ bảy nghỉ thôi
  Bởi chưng hôm ấy Chúa Trời làm xong.

  3 Ngài ban phước tạc lòng hôm đó
  Thứ bảy lành luôn rõ định ngày
  Biệt riêng thánh nhật hôm nay
  Ngài ngưng công việc trọn ngày nghỉ ngơi.

  4 Đây là tích Chúa Trời xây dựng
  Quyển Thánh Kinh làm chứng cả thôi
  Giê-hô-va Chúa đất trời
  Chính Ngài sáng tạo muôn nơi thái hòa.

  5 Thời gian đó cỏ, hoa chưa có
  Bởi Chúa Trời chưa rỏ giọt mưa
  Khắp nơi chẳng bóng cày bừa
  6 Nhưng sương rưới đất cũng thừa bốc hơi.

  7 Ngài bèn nắn tạng người từ đất
  Tạo vật này là vật Chúa sinh
  Ra từ bụi đất hóa hình
  Chúa hà sanh khí... sanh linh nên người.

  Nguyên Thương

 •   

    

 • Thơ Thánh Kinh Chuyển Thể - Cựu Ước

  Bài 002:

  DỰNG NÊN LOÀI NGƯỜI
  (Sáng - Thế Ký chương 1: câu 26-31)

  26 Vua Trời phán chúng ta cùng dựng
  Tạo lập người sao những giống Ta
  Cho người quản trị sơn, hà
  Sinh linh vạn vật gần, xa phó người.

  27 Rồi Ngài tạo, giống người Nam, Nữ
  28 Phước hạnh thêm con tự, cháu dòng
  Hãy mau sanh sản cho đông
  Cùng nhau quản trị khắp đồng muôn nơi.

  29 Xong Ngài phán với người nơi đất
  Hạt, quả cây là vật đặng ăn
  30 Cỏ xanh cho thú trên ngàn
  31 Thứ sáu hôm ấy phước ban trọn lành.

  Nguyên Thương

 •