Lutjet e krishtere

Lutjet e krishtere

  • Zot, ju lutem për ata që janë të ekspozuar ndaj tmerrit të luftës dhe rreziqet shpirtërore të jetës së një ushtari ose të marinarëve. Jepni atyre një besim kaq të fortë se asnjë respekt i njeriut kurrë nuk mund t'i bëjë ata ta mohojnë atë, as të mos kenë frikë kurrë ta praktikojnë atë.

  •   

      

  • Duke dashur Zotin, ndërsa unë zgjohem këtë mëngjes, po ju jap, ju falënderoj dhe ju lavdëroj për dhuratat e shumta që më keni dhënë, dhe me frymën e besimit të patundur dhe besimit të fëmijëve, e di se do të më mbrosh nga të gjitha rreziqet gjëra që vijnë tek unë dhe familja ime.

  •   

      

  • Zot, unë e di që Ti je në gjendje të shërosh. Unë e di atë me besim të plotë. Më jepni tani mençurinë për të kuptuar kohën tuaj dhe guximin për të pranuar shërimin tuaj si të mjaftueshëm për momentin. amin


  •